CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

0
2834
TT THÔNG TƯ TẢI VỀ
1 THÔNG TƯ 03: QUY ĐỊNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH Thông tư 03-2017/ BLĐTBXH
2 THÔNG TƯ 04: DANH MỤC NGÀNH NGHỀ CẤP IV  TT04 2017 Danh muc nganh nghe cap IV
3 THÔNG TƯ 05: QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRUNG CẤP CAO ĐẲNG TT05 2017 Quy che tuyen sinh va xac dinh chi tieu tuyen sinh trung cap cao dang
4 THÔNG TƯ 06: QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP T.Tu 06 (08-3-2017
5 THÔNG TƯ 07: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA NHÀ GIÁO GDNN Thong tu 07_2017_Che do lam viec cua nha giao GDNN (2)
6 THÔNG TƯ 08: CHUẨN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA NHÀ GIÁO GDNN Thong tu 08_2017_Chuan chuyen mon NV cua nha giao GDNN Phụ lục: Thong tu 08_2017 (Phu luc)
7 THÔNG TƯ 09: TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG THEO NIÊN CHẾ HOẶC THEO PHƯƠNG THỨC TÍCH LŨY MÔ-ĐUN HOẶC TÍN CHỈ; QUY CHẾ KIỂM TRA, THI VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TT09BLĐTBXH
8 THÔNG TƯ 10: QUY ĐỊNH VỀ MẪU BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG; IN, QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, THU HỒI, HỦY BỎ BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG TT10BLDTBXH
9 THÔNG TƯ 12: QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG  TT 12_2017_BLDTBXH
10 THÔNG TƯ 15: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TT 15 BLÐTBXH

 

 

Chia sẻ