Học tập nghị quyết trung ương 8

0
2340

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/ThU ngày 05/12/2013 của Ban thường vụ Thị ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI); Kế hoạch số 73 – KH/ThU ngày 25/01/2014 của Ban thường vụ Thị ủy về thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 và Kế hoạch số 12 – KH/ĐU ngày 17/02/2014 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề Du lịch – Thương mại Nghệ An về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Hôm nay ngày 22/02/2014, Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Du lịch – Thương mại Nghệ An mở lớp học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn bộ cán bộ, đảng viên, giảng viên và đảng viên HSSV với 05 nội dung:

– Kết luận về:” Tình hình kinh tế – xã hội  năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014”

– Nghị quyết về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

– Nghị quyết về “ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

– Kết luận về hoàn thành dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

– Tác phẩm “Dân vận”, tác phẩm “Đạo đức cách mạng” và nội dung phần V “Cách lãnh đạo” trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác.

                                                                                                  Phó bí thư đảng ủy

                                                                                                Chế Hồng Dương

Chia sẻ