TRƯỜNG CĐ DU LỊCH – THƯƠNG MẠI NGHỆ AN TỔ CHỨC HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ NĂM BCH TW ĐẢNG KHÓA VII

Sáng 26/8/2017, tại Cửa Lò, Đảng bộ Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết lần thứ năm Ban chất hành Trung ương Đảng (khóa 12)”.

Đ/c Võ Văn Thông – Phó ban tuyên giáo thị ủy Cửa Lò (Ảnh: Võ Nguyên)

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Võ Văn Thông – Phó ban tuyên giáo Thị ủy – Giảng viên báo cáo, quán triệt và triển khai thực hiện: Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ chính trị về giám sát trong Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Võ Nguyên)

Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Võ Nguyên)

Thông qua Hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nâng cao nhận thức về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của từng Nghị quyết nhằm tạo ra sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận của xã hội trong triển khai thực hiện; Đề cao vai trò của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; trách nhiệm tổ chức triển khai của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể; ý thức vươn lên của mỗi đảng viên, cán bộ giáo viên của nhà trường.

Phan Đăng Trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *