CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NVSP CHO NHÀ GIÁO DẠY TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Sau khi hoàn thành chương trình này, người học có được những năng lực sư phạm cơ bản,
cần thiết để tổ chức tốt hoạt động sư phạm ở trường cao đẳng.
2. Mục tiêu cụ thể
Học xong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ cao đẳng,
người học có được những năng lực sau:
– Thiết kế được giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;
– Tổ chức dạy được các giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;
– Biết đánh giá bài giảng lý thuyết, thực hành, tích hợp;
– Quản lý hồ sơ dạy học trình độ cao đẳng theo đúng quy định;
– Đánh giá được kết quả học tập của học sinh;
– Tổ chức được hoạt động giáo dục ở trường cao đẳng;
– Biên soạn được chương trình đào tạo, đề cương môn học, mô-đun của ngành/nghề đào tạo;
– Tổ chức thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp ở trường cao
đẳng.
II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO
– Những người có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ cao đẳng;
– Nhà giáo đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp có
nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ cao đẳng.
III. THỜI GIAN VÀ ĐƠN VỊ THỜI GIAN TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
1. Thời gian: 400 giờ
– Lý thuyết: 105 giờ.
– Thực hành, thảo luận, bài tập: 275 giờ.

– Thi/kiểm tra: 20 giờ.
2. Đơn vị thời gian của giờ học
– Một giờ học lý thuyết là 45 phút; một giờ học thực hành, thảo luận là 60 phút; một giờ học
tích hợp là 60 phút; một giờ thi/kiểm tra là 60 phút.
– Một ngày học không quá 08 giờ.
IV. DANH MỤC CÁC MÔ ĐUN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN BỒI DƯỠNG

MĐSPCĐ 01 Thiết kế dạy học                                                  60 giờ
MĐSPCĐ 02 Thực hiện dạy học                                               56 giờ
MĐSPCĐ 03 Đánh giá trong dạy học                                       20 giờ
MĐSPCĐ 04 Tổ chức hoạt động giáo dục                               36 giờ
MĐSPCĐ 05 Phát triển chương trình đào tạo                          56 giờ
MĐSPCĐ 06 Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp      52 giờ

MĐSPCĐ 07 Thực tập sư phạm                                             120 giờ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *