CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NVSP CHO NHÀ GIÁO DẠY TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Sau khi hoàn thành chương trình này, người học có được những năng lực sư phạm cơ bản,
cần thiết để tổ chức tốt hoạt động sư phạm ở trường trung cấp.
2. Mục tiêu cụ thể
Học xong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp,
người học có được những năng lực sau:
– Thiết kế được giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;
– Tổ chức dạy được các giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;
– Biết đánh giá bài giảng lý thuyết, thực hành, tích hợp;
– Quản lý hồ sơ dạy học trình độ trung cấp theo đúng quy định;
– Đánh giá được kết quả học tập của học sinh;
– Tổ chức được hoạt động giáo dục ở trường trung cấp;
– Biên soạn được chương trình đào tạo, đề cương môn học, mô-đun của ngành/nghề đào tạo;
– Tổ chức thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp ở trường
trung cấp.
II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO
– Những người có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ trung cấp.
– Nhà giáo đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp có nhu cầu trở thành nhà
giáo dạy trình độ trung cấp;
III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ ĐƠN VỊ THỜI GIAN TRONG CHƯƠNG TRÌNH
1. Thời gian: 320 giờ
– Lý thuyết: 96 giờ.

– Thực hành, thảo luận, bài tập: 206 giờ.
– Thi/kiểm tra: 18 giờ.
2. Đơn vị thời gian của giờ học
– Một giờ học lý thuyết là 45 phút; một giờ học thực hành, thảo luận là 60 phút; một giờ học
tích hợp là 60 phút; một giờ thi/kiểm tra là 60 phút.
– Một ngày học không quá 08 giờ.
IV. DANH MỤC CÁC MÔ-ĐUN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

MĐSPTC 01 Thiết kế dạy học                      60 giờ
MĐSPTC 02 Thực hiện dạy học                  56 giờ
MĐSPTC 03 Đánh giá trong dạy học           20 giờ
MĐSPTC 04 Tổ chức hoạt động giáo dục    36 giờ
MĐSPTC 05 Phát triển chương trình đào tạo 44 giờ
MĐSPTC 06 Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp 40 giờ

MĐSPTC 07 Thực tập sư phạm  64 giờ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *