CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NVSP CHO NHÀ GIÁO DẠY TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Sau khi hoàn thành chương trình này, người học có được những năng lực sư phạm cơ bản, cần
thiết để tổ chức tốt hoạt động dạy học trình độ sơ cấp.
2. Mục tiêu cụ thể
Học xong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, người
học có được những năng lực sau:
– Biên soạn được giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;
– Tổ chức thực hiện được các giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;
– Đánh giá được kết quả học tập của người học;
– Biết đánh giá bài giảng lý thuyết, thực hành, tích hợp;
– Quản lý học sinh, hồ sơ dạy học trình độ sơ cấp theo đúng quy định.
II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO
– Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp thuộc đối tượng bồi dưỡng đạt chuẩn;
– Những người có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.
III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ ĐƠN VỊ THỜI GIAN TRONG CHƯƠNG TRÌNH
1. Thời gian: 160 giờ
– Lý thuyết: 50 giờ.
– Thực hành, thảo luận, bài tập: 104 giờ.
– Kiểm tra: 06 giờ.
2. Đơn vị thời gian của giờ học

– Một giờ học lý thuyết là 45 phút; một giờ học thực hành, thảo luận là 60 phút; một giờ học tích
hợp là 60 phút.
– Một ngày học không quá 08 giờ.
IV. DANH MỤC CÁC MÔ-ĐUN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

MĐSP 01 Thiết kế dạy học              60 giờ
MĐSP 02 Thực hiện dạy học           56 giờ
MĐSP 03 Đánh giá trong dạy học    20 giờ
MĐSP 04 Thực tập sư phạm            24 giờ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *