DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NVSP NĂM 2019

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NVSP NĂM 2019
(Kèm theo quyết định số 89/QĐ – TrDLTM ngày 05/6/2019 và QĐ số 141/QĐ-TrDLTM ngày 24/12/2019
của Hiệu Trưởng Trường Cao Du lịch – Thương mại Nghệ An)
TT Họ và tên Số hiệu Quyết định tốt nghiệp Ngày cấp Trình độ
1 Vũ Văn Can 956 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
2 Trần Thiện Căn 957 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
3 Nguyễn Xuân Cương 958 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
4 Đàm Việt Cường 959 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
5 Nguyễn Trọng Diện 960 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
6 Đinh Thái Hòa 961 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
7 Cao Xuân Hùng 962 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
8 Nguyễn Văn Hương 963 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
9 Lô Trung Kiên 964 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
10 Nguyễn Hữu Long 965 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
11 Lương Thúy Minh 966 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
12 Hồ Đức Minh 967 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
13 Lê Quốc Minh 968 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
14 Hà Huy Sơn 969 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
15 Đặng Thế Sơn 970 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
16 Võ Viết Sơn 971 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
17 Lê Hồng Sơn 972 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
18 Tăng Văn Sơn 973 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
19 Nguyễn Đình Tài 974 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
20 Hoàng Trung Thành 975 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
21 Nguyễn Xuân Thịnh 976 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
22 Lê Hồng Trung 977 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
23 Trương Như Trung 978 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
24 Đậu Văn Tuấn 979 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
25 Hoàng Anh Tuấn 980 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
26 Nguyễn Văn Vinh 981 89/QĐ-TrDLTM 5/6/2019 Sơ cấp
27 Phạm Hữu Trường 1000 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
28 Đặng Văn Hiệp 1001 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
29 Nguyễn Thị Hương 1002 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
30 Lê Thị Cẩm Vân 1003 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
31 Lê Văn Lộc 1004 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
32 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 1005 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
33 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1006 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
34 Trần Vũ Sơn 1007 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
35 Phạm Quang Hưng 1008 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
36 Bùi Đăng Nguyên 1009 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
37 Đặng Đức Chính 1010 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
38 Vũ Huy Hoàng 1011 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
36 Đoàn Thế Anh 1012 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
40 Lê Minh Đạo 1013 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
41 Nguyễn Minh Tuấn 1014 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
42 Nguyễn Thị Thu Hoài 1015 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
43 Lâm Đình Hiệp 1016 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
44 Trần Thị Tuyết Nhung 1017 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
45 Nguyễn Đình Dân 1018 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
46 Trần Anh Dũng 1019 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
47 Hoàng Phước Hiếu 1020 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
48 Nguyễn Thị Khánh Linh 1021 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
49 Hồ Đức Mai 1022 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
50 Uông Thị Hoài Phương 1023 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
51 Mai Thị Thu 1024 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
52 Trần Thị Hằng 1025 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
53 Trần Thị Hoài Cẩm Chi 1026 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng
54 Lê Thị Thanh Mai 1027 141/QĐ-TrDLTM 24/12/2019 Cao đẳng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *