DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NVSP NĂM 2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NVSP NĂM 2020
TT Họ và tên Số hiệu Quyết định tốt nghiệp Ngày cấp Trình độ
1 Trần Văn Anh 480 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
2 Trần Xuân Hiệp 481 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
3 Chế Hồng Quân 482 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
4 Đào Xuân Dương 483 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
5 Nguyễn Huy Hiếu 484 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
6 Nguyễn Hữu Hùng 485 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
7 Phạm Văn Thành 486 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
8 Nguyễn Văn Hải 487 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
9 Trần Quang Hồng 488 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
10 Trần Xuân Thành 489 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
11 Nguyễn Ngọc Tú 490 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
12 Đặng Đình Khánh 491 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
13 Đậu Khắc Sơn 492 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
14 Bùi Xuân Trọng 493 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
15 Nguyễn Viết Xuân 494 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
16 Hoa Toàn Thắng 495 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
17 Nguyễn Cảnh Thuận 496 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
18 Nguyễn Đình Tráng 497 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
19 Phú Văn Vinh 498 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
20 Nguyễn Nhân Phú 499 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
21 Võ Viết Sơn 500 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
22 Ngô Đức Hải 501 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
23 Bùi Tuấn Đại 502 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
24 Nguyễn Thị Bích Thảo 503 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
25 Nguyễn Hoàng Dũng 504 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
26 Nguyễn Thị Thắm 505 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
27 Phạm Ngọc Thống 506 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
28 Nguyễn Tuấn Anh 507 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
29 Nguyễn Thành Chung 508 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
30 Vũ Văn Hải 509 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
31 Trần Ngọc Châu 510 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
32 Đặng Anh Dũng 511 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
33 Võ Đình Nho 512 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
34 Chu Thanh Tuấn 513 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
35 Nguyễn Đức Dũng 514 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
36 Ngô Xuân Nam 515 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
37 Đậu Huy Thắng 516 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
38 Trần Văn Thỏa 517 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
39 Nguyễn Ngọc Việt 518 48/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
40 Trương Đắc Toại 519 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
41 Trương Văn Phúc 520 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
42 Phan Trung Thành 521 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
43 Nguyễn Sinh Tuấn 522 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
44 Nguyễn Văn Hùng 523 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
45 Phan Tiến Nghĩa 524 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
46 Nguyễn Văn Tuấn 525 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
47 Nguyễn Văn Long 526 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
48 Nguyễn Anh Tuấn 527 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
49 Nguyễn Minh Quân 528 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
50 Phạm Thanh Hoàn 529 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
51 Nguyễn Bá Thiết 530 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
52 Nguyễn Đình Đồng 531 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
53 Nguyễn Đình Lâm 532 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
54 Nguyễn Thanh Đồng 533 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
55 Nguyễn Trung Khánh 534 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
56 Nguyễn Đức Phong 535 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
57 Phạm Xuân Tài 536 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
58 Lê Văn Nghị 537 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
59 Nguyễn Thị Phương Anh 538 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
60 Cao Xuân Hải 539 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
61 Nguyễn Công Minh 540 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
62 Lê Văn Sơn 541 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
63 Cao Hồng Sơn 542 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
64 Nguyễn Xuân Thành 543 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
65 Nguyễn Văn Thắng 544 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
66 Dương Đình Trang 545 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
67 Nguyễn Xuân Trung 546 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
68 Ngô Văn Trung 547 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
69 Nguyễn Văn Linh 548 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
70 Dương Bảo Chung 549 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
71 Hồ Mạnh Cường 550 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
72 Vi Văn Nhất 551 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
73 Lê Khắc Thắng 552 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
74 Lê Anh Hào 553 49/QĐ-TrDLTM 16/3/2020 Sơ cấp
75 Đỗ Thị Liên TC514 110/QĐ/TrDLTM 16/3/2020 Trung cấp
76 Trần Thị Hồng Sâm TC515 110/QĐ/TrDLTM 16/3/2020 Trung cấp
77 Hà Thị Long TC516 110/QĐ/TrDLTM 16/3/2020 Trung cấp
78 Phạm Gia Vương TC517 110/QĐ/TrDLTM 16/3/2020 Trung cấp
79 Phan Thượng Hùng TC518 110/QĐ/TrDLTM 16/3/2020 Trung cấp
80 Đào Thị Lan Hương TC519 110/QĐ/TrDLTM 16/3/2020 Trung cấp
81 Nguyễn Thị Nga TC520 110/QĐ/TrDLTM 16/3/2020 Trung cấp
82 Nguyễn Thị Hằng TC521 110/QĐ/TrDLTM 16/3/2020 Trung cấp
83 Nguyễn Đình Thi TC522 110/QĐ/TrDLTM 16/3/2020 Trung cấp
84 Nguyễn Đình Sỹ TC523 110/QĐ/TrDLTM 16/3/2020 Trung cấp
85 Ngô Xuân Toản TC524 110/QĐ/TrDLTM 16/3/2020 Trung cấp
86 Lưu Thị Vĩnh TC525 110/QĐ/TrDLTM 16/3/2020 Trung cấp
87 Đậu Đức Linh TC526 110/QĐ/TrDLTM 16/3/2020 Trung cấp
88 Nguyễn Ánh Dương TC527 110/QĐ/TrDLTM 16/3/2020 Trung cấp
89 Lê Văn Lệnh TC528 110/QĐ/TrDLTM 16/3/2020 Trung cấp
90 Chu Văn Minh TC529 110/QĐ/TrDLTM 16/3/2020 Trung cấp
91 Lê Thị Thu Hoài TC530 110/QĐ/TrDLTM 16/3/2020 Trung cấp
92 Nguyễn Thị Phương Thảo TC531 110/QĐ/TrDLTM 16/3/2020 Trung cấp
93 Dương Thiết Hùng TC532 110/QĐ/TrDLTM 16/3/2020 Trung cấp
94 Nguyễn Công Thanh TC533 110/QĐ/TrDLTM 16/3/2020 Trung cấp
95 Đào Xuân Hưng TC534 110/QĐ/TrDLTM 16/3/2020 Trung cấp
96 Nguyễn Mạnh Cường TC535 110/QĐ/TrDLTM 16/3/2020 Trung cấp
97 Hoàng Trung Thông 0480-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
98 Phạm Văn Hoàn 0481-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
99 Hồ Trọng Hiếu 0482-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
100 Hoàng Quốc Thạch 0483-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
101 Dương Văn Tiến 0484-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
102 Nguyễn Văn Hải 0485-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
103 Phạm Duy Trung Anh 0486-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
104 Nguyễn Hữu Quang 0487-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
105 Ngô Sỹ Trường 0488-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
106 Phạm Văn Quyền 0489-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
107 Trần Văn Toàn 0490-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
108 Nguyễn Văn Tính 0491-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
109 Nguyễn Văn Tuân 0492-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
110 Trần Ngọc Giang 0493-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
111 Chu Văn Lệ 0494-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
112 Nguyễn Anh Tuấn 0495-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
113 Lê Anh Nhã 0496-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
114 Cao Văn Bằng 0497-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
115 Nguyễn Văn Tuất 0498-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
116 Nguyễn Tuấn Anh 0499-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
117 Cao Thị Thảo 0500-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
118 Trịnh Hồng Phượng 0501-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
119 Phạm Minh Lưu 0502-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
120 Nguyễn Văn Đạo 0503-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
121 Tạ Bá Dũng 0504-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
122 Trương Đình Quý 0505-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
123 Nguyễn Hữu Đông 0506-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
124 Nguyễn Thành Quang 0507-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
125 Hoàng Mạnh Đức 0508-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
126 Bùi Xuân Đức 0509-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
127 Nguyễn Trung Hiếu 0510-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
128 Nguyễn Đăng Tú 0511-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
129 Trịnh Anh Hào 0512-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp
130 Ngô Văn Tiến 0513-A 126/QĐ/TrDLTM 2/11/2020 Sơ cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *